myn mening Er, at bøddelen bør at Riiffue hans tunge aff hans halss, huormed hand satyt och offte forargit syne tilhører med, Tii ieg ued inted, huad der kunde siigis groffuer End ded, som den kompan wden ophør sagdt haffuer