Drama og druk i Sokkelund Herred

Udgivet af lewn

Abraham Hansen i Buddinge, Hans Madzsens søn, wandt epter lougen, at en
søndag i somer, der dj høsted, da om søndag morgen kom der
thoe tørreles wden Olluff Andersens port och der bleff stoendis
och gaff hestene, och der dj komb fra kirken, da war der ingen
heste for vognen, och folckene dj var inde till Olluff Andersens och
drach. Enn anden søndag derepter komb der 3 eller 4 bosmend till
Olluff Andersens och der drach wnder predicken, och der folckene
komb aff kircken, huyede och schrege de derudj gaardenn. 3. dag
juledag var Per Schoning till Olluff Andersens wnder predichen
och drach. Huortill Per Schoning suarrede, at hand ded burde at
beuiise och negtede hans vinde, men war i Olluffs gaard och wille
talt med hans broder och gich saa derfra och i marken, och war
icke i kirken. Olluff Monsen i Buddinge wandt wed eed epter
lougen, at hand aff Hans Madzsens quinde haffuer hørt dj same
ord for hanom aff hende at werre beretted, som Abraham Hansen
vunded haffuer, dj thørreles anlangende. Herimod war Olluff An-
dersen saa vell som hans hustru og suarede, at Hans Madzsen sloe
hanom med en strippe, och saa sloe hand igienn. Och benegtede,
at hand icke haffuer soldt øll wnder predickenn, men anden tiid
haffuer hand soldt øll. Och beretter och schiuder paa flere vidne at føre til dag 8 dage.

Kategorier: citat

0 Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *